Kompisvecka

Kompisvecka

Att skapa gruppdynamik är vårt ansvar dock kan det ibland kännas som ett omöjligt uppdrag. En grupp pendlar mellan olika tillstånd och faser. Inte sällan måste vi börja om och gå tillbaks, hitta nya verktyg och metoder. Det innebär att vi som pedagoger behöver arbeta med gruppen och vara lyhörda, först då kan vi börja främja, förebygga och hitta framgångsfaktorer.

Där sitter de, 20 fantastiska personligheter, var och en beundransvärda på sitt sätt. Efter mycket tid tillsammans börjar jag känna dem väl, varje liten egenskap. Relationer tar lång tid att bygga upp, förtroende likaså – lika snabbt går det att rasera. Tillsammans är de en utmaning, de är en grupp med många viljor, egenheter, behov och önskningar – precis som det ska vara. Jag behöver inte bara en relation till varje elev utan också en relation till gruppen – för det är inte samma sak. Samtalar jag med eleverna en och en så vet vi vart vi har varandra, vi känner varandra väl nu – men tillsammans som grupp, då svajar det mer. Det är i relationen till gruppen som jag måste gå utanför min egen box, jag måste leta lösningar som inte är givna. Ofta har jag ställt mig frågan – hur skapar vi en grupp med vi-känsla

Vi arbetar dagligen med främjande aktiviteter för att stärka gruppen, för att alla ska trivas, alla ska känna sig sedda och viktiga. Jag är noga med att lyfta alla incidenter som inträffar för att vi tillsammans ska förstå, skaffa verktyg, sätta oss in i hur andra kan uppleva, tänka och känna. Det hjälper inte att jag som pedagog konstatera och säger hur – vi måste som grupp söka lösningar, hitta våra gemensamma hur och lyfta våra olika synsätt och känslor. Ett arbete som tar tid, som måste få ta tid men också prioritet.

Förutom det egna arbetet i klassrummet eller på fritidshemmet så är vi pedagoger beroende av mer stöd. Det behöver finnas en fungerande elevhälsa som kan backa upp, handleda och göra insatser för de elever och elevgrupper som behöver. Inte enbart titta på den enskilda eleven utan också på grupper. Som ensam pedagog kan vi göra mycket – men inte allt. Detta är en organisatorisk fråga och jag känner att skolan idag behöver sätta fart för att främja och förebygga – inte enbart släcka enskilda bränder. Hela skolan behöver en vi-känsla för att klassen ska kunna få den.

En aktivitet som vi har för att lyfta gruppen är kompisvecka. Jag vill understryka att en kompisvecka inte är en enskild lösning på gruppdynamiken – den är snarare en intensiv aktivitet som sedan fortgår varje vecka men utan samma intensitet. Jag vill också understryka att precis som oss vuxna så har vi vissa människor som vi passar bättre ihop med och andra som vi passar mindre bra ihop med. Det utesluter dock inte att vi behöver hitta strukturer och miljö för att kunna mötas, göra saker tillsammans och kommunicera. Eleverna ska kunna välja vem de vill vara med och när men för gruppdynamiken behöver eleverna ibland få samtala och umgås med fler än den lilla gruppen. Annars blir det lätt små öar med ett eget språk och intresse. I ett klassrum måste det kunna bli en hel ö där vi kan förstå varandras språk och känna oss trygga, för att kunskap ska växa i grupp så måste gruppen ha förståelse för varandra och helheten, vi-känslan.

Här är förslag på aktiviteter för en kompisvecka

Dagens kompisar
Varje dag utnämns två elever till veckans kompisar. Syftet är att ge dem lite extra fokus, att de ska få känna sig sedda av hela gruppen. Syftet är också att gruppen tränar på att se alla kamrater. Vi samtalar om vad man kan göra för dagens kompisar ska känna sig uppskattade och sedda. Eleverna bjuder in till lekar, håller upp dörren, hämtar dryck i matsalen, ger uppåtpuffar och beröm.

bild
Skylten finns här

 

Vänskapsbingo
Alla kan något, alla tycker något och alla har något. I ett vänskapsbingo finns ett antal rutor med olika påstående. Det finns rutor så alla kamrater kan omnämnas minst en gång. Eleverna har i uppgift att gå runt i klassrummet och ställa frågor för att se om kamraten stämmer in på någon ruta, då skriver man kamratens namn. På så sätt pratar samtliga elever med varandra, de får veta nya saker om varandra och kanske kan hitta gemensamma nämnare eller bli nyfikna på varandra. Jag insåg också att eleverna inte kunde stava varandras namn så det blev bra träning. Det är viktigt att alla nämns minst en gång.

img_6188

Du kan ladda ner vänskapsbingot här

Kompismärken
Precis som att man på simskolan kan ta simmärken så kan man i klassen ta kompismärken. Syftet med aktiviteten är att eleverna ska få stöd och verktyg för att se varandra och trivas. Alla elever har inte självklara verktyg för att lyfta sina kamrater – vi är ansvariga för att förmedla dessa. Många elever gör goda handlingar för varandra varje dag och det är viktigt sätta ord på dessa och inspirera varandra. Märkena har en aktivitet för att synliggöra någon annan.

16142561_1825939374327906_1808301770764243220_n

Vi har gått igenom varje märkes betydelse och eleverna har fått ge förslag på hur man kan göra för varje märke, på så sätt hjälper vi varandra. Vi beslutade oss för att vi får ta ETT valfritt märke om dagen. Handlingen ska vara genomtänkt, därför tar vi första stunden på morgonen att tänka för oss själv vilket märke vi vill ha och möjligheter för hur vi kan ta det. Eleverna får sedan återkoppla till oss vuxna om de gjort en av märkenas handling. Vi vuxna lyssnar intresserat och ställer följdfrågor om hur det kändes, hur reaktionen blev, om det var svårt, hur de kunde se om kamraten uppskattade händelsen.. tillsammans får man en stund med den enskilda eleven, de får känna att någon lyssnar intresserat och vi reflekterar tillsammans. De elever som kan uppleva det svårt får stöd och vi lyfter alla goda exempel i klassen så vi lär tillsammans. Eleverna har en liten nyckelring där de samlar sina kort.

16143101_1826510214270822_6205847511937991722_n

Nyckelknippan med goda handlingar kan sedan användas i framtiden som stöd och påminnelse för eleverna om handlingar som vi tillsammans värderar som viktiga för gruppen men också skolan.Märkena är förstorade och uppsatta i klassrummet så eleverna kan se dem och reflektera tillsammans.

img_6081

Du kan ladda ner märkena: kort

Rädda ägget!
Ett superroligt upplägg för att träna eleverna i grupparbete! Kan det bli roligare än att kasta ägg från andra våningen?! Läs mer om uppdraget här: https://www.oppetklassrum.se/lektioner/radda-agget/

img_6121

Uppåtpuffar
Ett supergivande sätt att tala samma språk! Uppåttpuffarna samlar oss kring ett gemensamt begrepp som innefattar det vi vill åstadkomma i vår grupp!
Se inlägg här

IMG_3534

Superbjörnen

Ett arbete med värdegrund, läs och björnen Lucas och används diskussionsfrågorna i materialet. Skaffa medlemskort för Superbjörnsklubben.
Läs mer och hitta material: här

bjornarna_frilagda

Rastlekar
Vad gör vi för att uppmuntra till lek men också ge eleverna verktygen för lek? Jag upplever ofta att eleverna har svårt att komma överens om vad de ska leka, vilka regler och hur de ska förhålla sig till varandra. Idébanken för lekar verkar ha minskat och jag tänker att vi vuxna måste ta ansvar för att inspirera och ge eleverna förslag på lekar. Rasten på 20 minuter blir för många lever alldeles för kort för att hinna lyssna på varandra, komma överens och skapa gemensamma regler. Därför kan jag ibland se att de stannar vid att i små grupper gå runt på skolgården och inte riktigt hitta en lekaktivitet. Känner ni igen det? Att det lätt kan bli konflikter på rasterna när eleverna inte vet vad de ska göra? Alltså måste vi hjälpa dem att hjälpa sig själv till en rast som är betydelsefull. Jag ser beundransfullt på olika forum hur skolor byggt upp med rastvärdar, rastlekar, utlåningssystem av material.. men alla skolor är inte där ännu.

Här finns några förslag på hur vi kan aktivera eleverna:

Utse lekledare, eleverna kan 4 och 4 planera en lek som de sedan håller för resten av kamraterna på rasten. Då har de fått stöd av en vuxen att komma överens, att planera och sedan genomföra. Eleverna tränar på att lyssna in varandra.

Det är svårt att hitta på rastlekar om ingen presenterat någon rastlek för dig. Här kommer ASL-arbetet in och kan användas för rasten. Låt eleverna skriva ner sina bästa rasttips och lekar. Sätt upp på insidan av skolans fönster så de är lätt att läsa under rasten.

Lek med eleverna! Presentera lekar! När jag var barn var vår pedagog ute och visade oss många roliga lekar och aktiviteter som vi sedan själv kunde anordna och organisera.

Min kompistavla
Skriv varje elevs namn på ett papper. Lägg sedan ut varje papper och ge eleverna vars en färgpenna. De får sedan gå runt och skriva goda egenskaper på varandras papper. Varje elev skriver på samtliga kamraters papper. Eleverna brukar bli väldigt stolta över sina kompistavlor. Innan aktiviteten så uppmuntra eleverna att undvika att skriva stora ord som exempelvis snäll, uppmuntra dem att fördjupa och förklara. Hur är kompisen när den är snäll? Laminera och låt eleverna ta hem.

Lilla hemliga kompisen 
Eleverna får vars ett papper. De får inte titta på varandras papper. De får sedan muntliga instruktioner av dig om vad de ska rita – motivet ska bli en liten hemlig kompis. När bilderna är klara kan ni samla dem för att titta och reflektera. Blev de lika? Eller kanske olika? Hur kunde det bli skillnader i bilderna trots att alla fått samma instruktioner? Blev någon större och någon mindre – är det rätt eller fel? Här följer ett viktigt samtal om att vi uppfattar och tolkar saker olika, att det inte alltid finns rätt eller fel att det exempelvis inte fanns någon instruktion om storlek och därför gjorde vi det vi själv tyckte var bäst och så fungerar vi ofta. Vi gör vårt bästa, det vi tycker känns rätt.. att olika kan också vara rätt.

IMG_3107 (1)
Du kan ladda ner uppgiften här

Önskar er en fin kompisvecka!
Kommentera gärna och lämna feedback, visa er arbete i vår facebookgrupp!

ladda nedoppetklassrum.se

facebook oppetklassrum.se

Author

Kim Sjöberg